ActivePhanmem

UserForm edit

FirstName Active
LastName phanmem
OrganisationName Active phanmem
OrganisationURL Active phanmem
Profession
Country Viet Nam
State Ho Chi Minh
Address 7 đường 7C, Phường An Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Location
Telephone 0932789986
VoIP 70000
InstantMessaging (IM)
Email activephanmem@gmail.com
HomePage https://activephanmem.com/
Comment "Activephanmem.com là blog công nghệ tổng hợp phần mềm và thủ thuật máy tính.
Website được xây dựng với mục đích chia sẻ phần mềm, game, tài liệu và mẫu template hoàn toàn miễn phí phục vụ nhu cầu học tập, làm việc và giải trí."
7 đường 7C, Phường An Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
0932789986
Topic revision: r2 - 27 Mar 2021, ActivePhanmem
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback