Bảo Hành HitachiVN Center : Trung tâm bảo hành sửa chữa các sản phẩm Hitachi tại 63 tỉnh thành và thành phố trên toàn quốc bao gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hải Dương, TpHcm... Các Sản phẩm Hitachi được bảo hành bao gồm: Bảo hành tủ lạnh Hitachi, máy giặt, máy điều hòa, bếp từ, máy hút mùi, lò vi sóng...
địa chỉ : 935 Giải Phóng - Hoàng Mai -Hà Nội
Emai : baohanhhitachicenter@gmail.com
Hotline : 02439998118
website : https://baohanhhitachivietnam.vn/

social :

https://en.eyeka.com/u/baohanhhitachicenter

https://express.yudu.com/profile/1301352/baohanhhitachivietnam

https://www.fanfiction.net/~baohanhhitachivietnam

UserForm edit

FirstName baohanhhitachivietnam
LastName vn
OrganisationName
OrganisationURL
Profession
Country
State
Address
Location
Telephone
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email
HomePage
Comment
Topic revision: r2 - 01 Jun 2020, BaohanhhitachivietnamVn
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback