Messi là một siêu sao bóng đá được nhiều người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới yêu mến. Vì được nhiều người yêu mến nên biệt danh của Messi luôn thu hút sự chú ý của NHM. Nếu Fan Barca gọi là Culés vậy Fan Real Madrid gọi là gì? Cùng tìm hiểu nhé!

UserForm edit

FirstName Biet danh
LastName cua Messi
OrganisationName
OrganisationURL
Profession
Country
State
Address
Location
Telephone
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email
HomePage
Comment
Topic revision: r2 - 24 Jun 2020, BietdanhMessi
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback