Công ty tư vấn Invert Việt Nam là đơn vị phân phối dự án Charm Resort Long Hải của Charm Group. Tại https://www.invert.vn/du-an/charm-resort-long-hai bạn có thể xem đánh giá chuyên sâu về dự án nghỉ dưỡng 5 sao Charm Long Hải từ đội ngũ chuyên gia bất động sản Invert.vn/. #charmlonghai #charmlonghaiinvert #charmresortlonghai #invert Số 2, KDC Phú Mỹ Hiệp, P. Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Bình Dương 0937 091 291

Địa chỉ: Khu phố Hải Trung, TT. Long Hải, Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu

SDT: 0937 091 291

Website: https://www.invert.vn/du-an/charm-resort-long-hai

UserForm edit

FirstName CharmLong
LastName HảiInvert
OrganisationName
OrganisationURL
Profession
Country
State
Address
Location Khu phố Hải Trung, TT. Long Hải, Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu
Telephone
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email
HomePage https://www.invert.vn/du-an/charm-resort-long-hai
Comment
Topic revision: r2 - 21 Jan 2021, CharmLongHảiInvert
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback