CongTyKhangDien

UserForm edit

FirstName Công ty
LastName Điền
OrganisationName Công ty Khang Điền
OrganisationURL Công ty Khang Điền
Profession
Country Viet Nam
State Ho Chi Minh
Address 67 lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Location
Telephone
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email
HomePage https://salereal.com.vn/khang-dien/
Comment
Chủ đầu tư Khang Điền có thực sự uy tín không? Đánh giá của khách hàng về các dự án đã bàn giao ra sao? Tổng hợp các dự án mở bán 2021 theo #salereal
67 lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
0938007778
Topic revision: r2 - 18 Jan 2021, CongTyKhangDien
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback