DemDienEveron

UserForm edit

FirstName Dem dien
LastName Everon
OrganisationName Đệm điện Everon
OrganisationURL https://everonvn.com.vn/everon/112/dem-dien-everon
Profession
Country Viet Nam
State
Address số 289B Phố Huế, Phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Location số 289B Phố Huế, Phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Telephone 0984 685 283
VoIP
InstantMessaging (IM) Đệm lò xo do công ty Everpia Việt Nam sản xuất có hai loại đó là đệm lò xo  thương hiệu Everon và Đệm Lò Xo mang thương hiệu King Koil. Hai loại đệm này được sản xuất bởi hai công nghệ, nguyên liệu khác nhau và đối tượng khách hàng hướng đến của hãng cũng khác nhau.Đệm điện (trải nằm lên trên) xách tay trực tiếp từ Hàn Quốc. Mẫu mã đẹp, bền, nhỏ, gọn, rất tiện dụng khi cần cất giữ bảo quản hay thay đổi vị trí sử dụng. Sản phẩm đệm điện xách tay được bán tại địa chỉ 289 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội được bảo hành 01 năm  nên quý khách hoàn toàn yên tâm sử dụng.
số 289B Phố Huế, Phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
0984 685 283
https://everonvn.com.vn/everon/112/dem-dien-everon
Email dailyeveronhanoi@gmail.com
HomePage https://everonvn.com.vn/everon/112/dem-dien-everon
Comment Đệm lò xo do công ty Everpia Việt Nam sản xuất có hai loại đó là đệm lò xo  thương hiệu Everon và Đệm Lò Xo mang thương hiệu King Koil. Hai loại đệm này được sản xuất bởi hai công nghệ, nguyên liệu khác nhau và đối tượng khách hàng hướng đến của hãng cũng khác nhau.Đệm điện (trải nằm lên trên) xách tay trực tiếp từ Hàn Quốc. Mẫu mã đẹp, bền, nhỏ, gọn, rất tiện dụng khi cần cất giữ bảo quản hay thay đổi vị trí sử dụng. Sản phẩm đệm điện xách tay được bán tại địa chỉ 289 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội được bảo hành 01 năm  nên quý khách hoàn toàn yên tâm sử dụng.
số 289B Phố Huế, Phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
0984 685 283
https://everonvn.com.vn/everon/112/dem-dien-everon
Topic revision: r2 - 28 Jul 2020, DemDienEveron
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback