DiễnĐànNhânSự

UserForm edit

FirstName Diễn Đàn
LastName Sự
OrganisationName Diễn Đàn Nhân Sự
OrganisationURL Diễn Đàn Nhân Sự
Profession
Country Viet Nam
State Ha Noi
Address Đống Đa, TP Hà Nội
Location
Telephone 0903295522
VoIP 100000
InstantMessaging (IM)
Email diendannhansu.com@gmail.com
HomePage https://diendannhansu.com/
Comment Nơi tập hợp những trái tim nhân hậu, luôn sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm làm nghề nhân sự, cùng hoạt động vì sự phát triển của cộng đồng nhân sự Việt Nam #diendannhansu
Đống Đa, TP Hà Nội
0903295522
Topic revision: r2 - 01 Mar 2021, DiễnĐànNhânSự
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback