DuAnCanHo

UserForm edit

FirstName Du an
LastName can ho
OrganisationName Dự án căn hộ
OrganisationURL http://can-ho.vn/
Profession
Country Viet Nam
State
Address M2, Đường 38, Phường 6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Location
Telephone 0933002299
VoIP 700000
InstantMessaging (IM) Dự án căn hộ đang triển khai mở bán tại tphcm Việt nam với nhiều loại hình căn hộ 1 2 3 4 phòng ngủ với nhiều mức giá từ 1 - 5 tỷ. Chung cư đã giao nhà có sổ hồng, pent house & shophouse tại HCM.
M2, Đường 38, Phường 6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
0933002299
http://can-ho.vn/

Email canhovn2020@gmail.com
HomePage http://can-ho.vn/
Comment
Topic revision: r2 - 02 Aug 2020, DuAnCanHo
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback