DuocLieuVietNam

UserForm edit

FirstName Duoc lieu
LastName Viet Nam
OrganisationName Dược Liệu Việt Nam
OrganisationURL https://hearthis.at/duoclieuvietnam/
Profession
Country Viet Nam
State
Address Số 1, Đường Trung Yên 10b, Phường yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Location
Telephone 0989805151
VoIP 100000
InstantMessaging (IM) Cổng thông tin duoclieuvietnam.vn cung cấp đầy đủ thông tin nhất về lĩnh vực dược và dược liệu tại Việt Nam để giới y khoa cũng như nhân dân có thể tham khảo như: thuốc nam, thuốc bắc, khoáng vật làm thuốc, động vật làm thuốc, bài thuốc kinh nghiệm, hội chứng bệnh, đông y trị bệnh, bài thuốc cổ phương – nghiệm phương và thơ ca y học cổ truyền Việt Nam.
Số 1, Đường Trung Yên 10b, Phường yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
0989805151
Email vnduoclieuvietnam@gmail.com
HomePage https://duoclieuvietnam.vn/
Comment
Topic revision: r2 - 11 Oct 2020, DuocLieuVietNam
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback