DuocSiKimOanh

UserForm edit

FirstName Dược Sĩ
LastName Kim Oanh
OrganisationName Dược Sĩ Kim Oanh
OrganisationURL https://thuocuytin.com.vn/author/duocsilekimoanh
Profession
Country Viet Nam
State
Address V8 The Vesta, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
Location V8 The Vesta, Phu Lam, Ha Dong, Ha Noi
Telephone 0338814456
VoIP 100000
InstantMessaging (IM) Dược Sĩ Lê Kim Oanh với những kiến thức y dược chuyên sâu, cùng kinh nghiệm quý báu, chị luôn nỗ lực cống hiến hết mình để góp phần đẩy lùi bệnh tật mang đến cuộc sống khỏe đẹp cho mọi người, cống hiến cho nền Y Dược nước nhà.
10/1/1990
V8 The Vesta, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
0338814456

Email duocsikimoanh2020@gmail.com
HomePage https://thuocuytin.com.vn/author/duocsilekimoanh
Comment
Topic revision: r2 - 15 Sep 2020, DuocSiKimOanh
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback