آبکاری کروم­ سخت یا کروماته به عنوان یک پوشش نسبتاً سنگین کاربرد دارد. این پوشش به افزایش مقاومت در برابر سایش، کاهش اصطکاک، افزایش خاصیت روانکاری و مقاومت به خوردگی کمک می‌­کند. ضخامت لایه­‌ی ایجاد شده توسط این فرآیند از آبکاری تزئینی کروم بیشتر بوده و مانند پوسته تخم مرغ ترد و شکننده نیست.

براساس نیاز به کاربردهای مختلف مثل میله های سیلندر هیدرولیک، غلتک‌­ها، حلقه‌­های پیستون، سطوح قالب­ ها، حفره های تفنگ و بسیاری از موارد دیگر کیفیت آبکاری متفاوت است. انواع پوشش ­های کروم­ سخت شامل پوشش ­های نازک کروم و متخلخل آن است. دو حمام مخلف برای آبکاری کروم ­سخت شامل حمام ­های حاوی کروم ۶ ظرفیتی وحمام­ های حاوی کروم ۳ ظرفیتی وجود دارد که بسته به کیفیت و ضخامت پوشش کروم می‌­توانند متفاوت باشند.

UserForm edit

FirstName elham
LastName mansori
OrganisationName
OrganisationURL
Profession
Country
State
Address
Location
Telephone
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email
HomePage
Comment
Topic revision: r2 - 19 Apr 2020, ElhamMansori
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback