GOILACO Call Center là hệ thống tổng đài chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp bằng 2 nghiệp vụ chính là tiếp nhận cuộc gọi của khách hàng (inbound) hoặc gọi ra cho khách hàng (outbound). #goilaco
Địa chỉ: 242 Yên Ninh. Phường Mỹ Đông, TP.Phan Rang - Tháp Chàm. Ninh Thuận
SĐT: 0886879979
Website: https://goilaco.co/
BLOG: https://goilaco-co.blogspot.com/
Instagram: https://www.instagram.com/goilacocenter/
LInkedin: https://www.linkedin.com/in/goilacocenter
Pinterest: https://www.pinterest.com/goilacocenter/
Tumblr: https://goilacocenter.tumblr.com/
Soundcloud: https://soundcloud.com/goilaco
Flickr: https://www.flickr.com/people/goilaco/
Goodreads: https://www.goodreads.com/goilaco
Gavatar: https://vi.gravatar.com/goilacoco
About: https://about.me/goilacocallcenter/
Wordpress: https://goilacoco.wordpress.com/
angellist: https://angel.co/u/goilaco-call-center
behance https://www.behance.net/goilaco
Dribble: https://dribbble.com/goilaco/about
flipboard: https://flipboard.com/@goilaco/goilaco-73i4s9gvy
kickstarter: https://www.kickstarter.com/profile/goilaco/about
Reddit: https://www.reddit.com/user/goilacoco
skillshare: https://www.skillshare.com/user/goilaco
vimeo: https://vimeo.com/goilaco
Quora: https://fr.quora.com/profile/Goilaco-Call-Center
MAP: https://www.google.com/maps?cid=544329014019836519
Facebook: https://www.facebook.com/goilacocenter/
youtube: https://www.youtube.com/channel/UCSVNFOWqyXHFJ0KAA-z9Nuw/about
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=vi&user=DP3Q6VAAAAAJ
etsy: https://www.etsy.com/people/4f9exunk98vdgv93
twitter: https://twitter.com/goilacocenter
http://www.pearltrees.com/goilacocenter
https://www.scoop.it/u/goilacocenter
https://www.diigo.com/profile/goilacocenter
https://www.plurk.com/goilacocenter
https://trello.com/goilacocenter/activity

UserForm edit

FirstName goilaco
LastName Call Center
OrganisationName
OrganisationURL
Profession
Country
State
Address
Location
Telephone
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email
HomePage
Comment
Topic revision: r2 - 04 Feb 2021, GoilacoCallCenter
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback