کمدی زیرنظر از یک سوژه نیم خطی شروع شده، مردی به خانه برمی‌گردد و می‌بیند که مبل خانه‌اش توسط دوست معتادش سوختگی پیدا کرده و یک عدد سوراخ اندازه بند انگشت روی آن هویدا شده است. همسر این شخص در شمال کشور به سر می‌برد و در راه بازگشت به منزل و هر آن ممکن است برسد؛ از همین رو این دو دوست تصمیم می‌گیرند هرچه زودتر گندکاری پیش آمده روی مبل را درست کنند و وقتی خودشان مانند پت و مت، بیشتر خرابکاری می‌کنند دست به دامان همسایگان عجیب و غریبشان می‌شوند. همسایه‌هایی شامل یک زن مطلقه و جذاب، یک مرد پولدار که پارتی راه انداخته و چند تن دیگر.

دانلود فیلم زیرنظر

شاید باورش سخت باشد اما تمام داستان زیرنظر حول همان سوراخ کذایی می‌چرخد، واژه سوراخ در فیلم به طرق مختلف بیان می‌شود و گاهی بار جنسی زیادی به خود می‌گیرد و گاهی نه. فیلمنامه هرچه جلوتر می‌رود بیشتر خراب می‌شود و پایان بندی افتضاح فیلم را هیچکس نمی‌بخشد اما تا پیش از رسیدن به یک سوم پایانی، فیلم خوب خودش را سرپا نگه می‌دارد. شوخی‌های کلامی جنسی زیادی در فیلم دیده می‌شود که برعکس آثار دیگر، همگی به تخیل تماشاگران برمی‌گردد و فیلمنامه نویس با ایهام کلمه سوراخ، راه خود را برای شوخی‌های کلامی پیدا می‌کند. شاید به نظر بیاید که تکرار این جنس شوخی بعد از مدتی لوث شده و مزه‌اش از دهن می‌افتاد؛ اما خوشبختانه فیلم با ورود یکی دو کاراکتر جالب توجه، می‌تواند خودش را از اسارت لوده شدن در بیاورد. ناگفته نماند برخی صحنه‌ها در این میان اضافی به نظر می‌رسد و شاید اگر ده دقیقه از مدت زمان فعلی فیلم (که البته آنقدرها هم بلند نیست) کم می‌شد، زیرنظر روان‌تر و جذاب‌تر به نظر می‌رسید.

UserForm edit

FirstName golrokh
LastName saheli
OrganisationName
OrganisationURL
Profession
Country
State
Address
Location
Telephone
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email
HomePage
Comment
Topic revision: r2 - 15 Apr 2020, GolrokhSaheli
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback