HọpCổĐôngTrựcTuyếnBvote

UserForm edit

FirstName Họp Cổ Đông Trực Tuyến
LastName Bvote
OrganisationName
OrganisationURL https://bytesoft.vn/giai-phap-hop-co-dong-truc-tuyen-tron-goi
Profession
Country
State
Address
Location
Telephone 0949344291
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email hopcodongtructuyen@gmail.com
HomePage bvote.vn
Comment 21 Đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Hà Nội, 100000
Bvote giải pháp tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến giúp cổ đông thực hiện biểu quyết trực tuyến và họp online ngay tại nhà.
#bvote #dhcdtt #daihoicodong
Topic revision: r2 - 18 Apr 2020, HọpCổĐôngTrựcTuyếnBvote
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback