Xin chào các bạn! Mình là Hà Vũ làm việc tại Ntech Window Film. Là chuyên viên đã có gần 15 năm làm việc, tư vấn về sản phẩm phim cách nhiệt NTECH và CeraMAX. Tất cả nội dung được viết ra tại website Ntechfilm.com.vn đều được nghiên cứu kỹ lưỡng và dựa trên kinh nghiệm thực tế của mình về sản phẩm phim cách nhiệt.

Website: https://ntechfilm.com.vn/author/ha-vu.html
Địa chỉ: Số 371 Hoàng Hoa Thám, Q. Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0945176858
Email: hoahn@phimcachnhiet.com.vn
Ngày sinh: 15-02-1991

Tag: #havu #ntechwindowfilm #phimcachnhiet #ntech #ceraMAX

UserForm edit

FirstName
LastName
OrganisationName
OrganisationURL
Profession
Country Việt Nam
State Hà Nội
Address Số 371 Hoàng Hoa Thám, Q. Ba Đình, Hà Nội
Location Số 371 Hoàng Hoa Thám, Q. Ba Đình, Hà Nội
Telephone 0945176858
VoIP 100000
InstantMessaging (IM)
Email havu20988@gmail.com
HomePage https://ntechfilm.com.vn/author/ha-vu.html
Comment "Xin chào các bạn! Mình là Hà Vũ làm việc tại Ntech Window Film. Là chuyên viên đã có gần 15 năm làm việc, tư vấn về sản phẩm phim cách nhiệt NTECH và CeraMAX. Tất cả nội dung được viết ra tại website Ntechfilm.com.vn đều được nghiên cứu kỹ lưỡng và dựa trên kinh nghiệm thực tế của mình về sản phẩm phim cách nhiệt.

Website: https://ntechfilm.com.vn/author/ha-vu.html
Topic revision: r2 - 08 Apr 2021, HaVu91vn
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback