HaiSanHuuBo

UserForm edit

FirstName Hải sản
LastName Bộ
OrganisationName Hải sản Hữu Bộ
OrganisationURL Hải sản Hữu Bộ
Profession
Country Viet Nam
State Ha Noi
Address Thái Phù, Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội
Location
Telephone 0375028888
VoIP 100000
InstantMessaging (IM)
Email haisanhuubo.com@gmail.com
HomePage https://haisanhuubo.com/
Comment Chuyên cung cấp cua hoàng đế - tôm hùm alaska tươi sống, hải sản ngon giá rẻ, hải sản nhập khẩu và nhiều loại hải sản khác tại Hà Nội và các tỉnh thành phố lân cận. Đảm bảo hải sản luôn tươi sống, chất lượng như bắt tại hồ mà chỉ mất từ 1-4g giao hàng. Hotline: 0375028888
Thái Phù, Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội
0375028888
Topic revision: r2 - 03 Jan 2021, HaiSanHuuBo
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback