HoangPhiAnh

UserForm edit

FirstName Hoàng
LastName Anh
OrganisationName Hoang Phi Anh
OrganisationURL Hoang Phi Anh
Profession
Country Viet Nam
State Ho Chi Minh
Address 116A đường HT35, Khu Phố 1, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh
Location
Telephone 0935967969
VoIP 70000
InstantMessaging (IM)
Email thegioidaukeo@gmail.com
HomePage https://thegioidaukeo.net/
Comment "Hoàng Phi Anh là một trong những đại lý bán xe đầu kéo và sơ mi rơ mooc uy tín nhất khu vực miền Nam với nhiều thương hiệu xe nổi tiếng như: Đầu kéo Mỹ International, đầu kéo Hino, Hyundai, Isuzu, CIMC… #thegioidaukeo
Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Hoàng Phi Anh
Địa chỉ: 116A đường HT35, Khu Phố 1, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0935874797 – 0935967969
Mã số thuế: 0315754593"
Topic revision: r2 - 13 Mar 2021, HoangPhiAnh
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback