KumopAgency

UserForm edit

FirstName Kumop
LastName Agency
OrganisationName
OrganisationURL https://kumop.com
Profession CEO
Country Việt Nam
State Hồ Chí Minh
Address 141 Đường Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh
Location
Telephone 0089 8888505
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email kumop.agency@gmail.com
HomePage https://kumop.com
Comment Công ty dịch vụ marketing Kumop Agency
Chúng tôi hiểu ra rằng khi chúng tôi giúp doanh nghiệp của khách hàng phát triển, nghĩa là chúng tôi đang giúp doanh nghiệp mình phát triển,
to lớn hơn là việc chúng tôi đang làm là đang góp 1 phần công sức phát triển tương lai của đất nước Việt Nam
Đến với KUMOP AGENCY khách hàng hãy yên tâm về giá cả cũng như chất lượng về nội dung của bài viết .
Thời gian hoàn thành bài viết đúng theo với hợp đồng . Với chi phí thanh toán theo thị trường chung và kèm theo nhiều sự ưu đãi của KUMOP AGENCY mong được hợp tác lâu dài với Quý khách hàng.
KUMOP AGENCY chúng tôi luôn xem khách hàng là bạn - là người đồng hành, vì thế chúng tôi luôn biết cách quý trọng khách hàng để đôi bên thêm gắn kết.

Công ty truyền thông và quảng cáo Kumop Agency
Địa chỉ : 141 Đường Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh
CEO : Nguyễn Văn Phước
Phone : +84792337733
Email: phuocnguyen.marketing@gmail.com

Website: https://kumop.com
Twitter: https://twitter.com/AgencyKumop
Hashtags: #congtykumop #truyenthongkumop #kumopdigital #agencykumop #kumopgroup
Topic revision: r2 - 13 Oct 2020, KumopAgency
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback