ý thức đoàn kết tín ngưỡng của người dân, việc chung sống hoà bình và bao dong giữa các tôn giáo cùng với tính bác ái, nhân văn của con người và phường hội đã tạo ra một bức tranh sinh động về tín ngưỡng, tín ngưỡng ở Việt Nam: đơn giản nhưng phong phú, đan xen nhưng ko tranh chấp. Trong ấy, văn hoá của dân tộc Việt là lớn nhất và Phật giáo là nhiều nhất. Trong suốt chiều dài lịch sử, dù trải qua hơn 1000 năm Bắc thuộc hay gần 100 năm Pháp thuộc, Việt Nam vẫn bảo tàng và vững mạnh nền văn hoá của mình, ko bị Hán hoá, ko bị Tây hoá. Văn hoá Việt Nam ngày càng phát triển trên mẫu gốc là tam giáo (Nho – Đạo – Phật) và tín ngưỡng bản địa, nhờ sinh khí là truyền thống dung hoà. Đừng quên các lời chúc giáng sinh ý nghĩa nhất.

Kết quả hình ảnh cho lễ giáng sinh ở việt nam

Truyền thống dung hoà của người Việt được bộc lộ qua nhiều bình diện như: dung hoà, hoà hợp có tự dưng (hành động theo đột nhiên, không chống lại tự nhiên, thích nghi mang tự nhiên); dung hoà với phố hội (về mặt văn hoá tư tưởng theo nguyên tắc "không trong khoảng chối", kết nạp tinh hoa văn hoá của các dân tộc khác trong quá trình giao lưu, như nhạc Chăm trong cung đình, diễn trò của Trung Quốc...; về mặt tiếng nói tiêu dùng phổ thông từ vị gốc Môn - Khơme, tầy Thái, Mã Lai, Hán, Ấn Độ...; về mặt tín ngưỡng hấp thụ các thuyết Nho, Đạo, Phật, đạo gia tô, Tin lành..., hấp thụ phổ quát tư tưởng của cả phương Đông lẫn phương Tây); dung hoà có con người theo nguyên tắc dĩ hoà vi quý, lưỡng trị, điều hoà quyền lợi. Chính môi trường địa lý, địa vực, dân tộc luôn với sự mở mang, xúc tiếp, giao lưu là cơ sở để tư tưởng dung hoà xuất hiện, lớn mạnh, củng cố và như 1 nguyên tắc nền móng cho sự tồn tại và vững mạnh của Việt Nam. Tính cách chung của người Việt cũng được Đánh giá là vui vẻ, linh hoạt, cộng hợp tác cần lao với người khác. Tư tưởng hoà hợp đã tạo ra 1 ko gian văn hoá, 1 thế sinh hoà bình, vui vẻ, ổn định cho người dân.

xem thêm: https://ngoinhagaubong.com/cam-nang-nha-gau/loi-chuc-20-11.html

Nguyên tắc "không khước từ, không kì thị" như 1 công cụ hữu hiệu cho sự hoà hợp của văn hoá, tôn giáo tại Việt Nam. Trong nửa đầu thế kỷ XX, được kích thích bởi sự xúc tiếp với văn hoá phương Tây, người Việt đã tiếp nhận các trị giá nhân bản mới mẻ, tiến bộ của nhân chiếc, như tự do, bình đẳng, nhân ái, nhân quyền, dân chủ. Những giá trị này đã được chào đón nhiệt thành bởi ý thức dung hoà của người Việt và bởi nó rất gần sở hữu các giá trị nhân văn cổ truyền. Cũng thời kỳ này, những tôn giáo cũ và mới như tín ngưỡng dân gian, Phật giáo, đạo thiên chúa, đạo Cao đài, Hoà Hảo... Đều tăng trưởng, những triết thuyết phương Tây tiên tiến như triết học Mác, phân tâm học, chủ nghĩa thực chứng, ... Nhập cảng vào Việt Nam rầm rộ và rộng rãi, tạo nên 1 diện mạo mới mẻ, đầy sinh khí trong đời sống tinh thần Việt. Đặc trưng là trong khoảng Đại hội Đảng lần thứ VI năm 1986 mang rộng rãi cải cách và đổi mới chính sách kinh tế, tư duy chính trị đã tạo 1 bước lớn mạnh mới truyền thống dung hoà văn hoá -tôn giáo của dân tộc, tạo điều kiện cho sự hội nhập của các văn hoá mới.

Nguồn: https://ngoinhagaubong.com

-- ThanhThiCong - 11 Nov 2019
Topic revision: r1 - 11 Nov 2019, ThanhThiCong
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback