LuuTrungQuan

UserForm edit

FirstName Lưu
LastName Quân
OrganisationName Luu Trung Quan
OrganisationURL Luu Trung Quan
Profession
Country Viet Nam
State Ho Chi Minh
Address Số 3, đường 11, An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí Minh,
Location
Telephone 0933186123
VoIP 70000
InstantMessaging (IM)
Email luutrungquanceo@gmail.com
HomePage https://nha.today/luu-trung-quan/
Comment Giới thiệu: Ông Lưu Trung Quân là Founder & CEO của công ty TNHH DV BDS SaleReal. Kiến thức, trải nghiệm tham gia triển khai nhiều dự án với đa dạng loại hình bất động sản, ở nhiều phân khúc, được tích lũy qua 10 năm làm nghề là nền tảng cho những phân tích & đánh giá của Ông Lưu Trung Quân trên nền tảng Nhà Today.
Địa chỉ: Số 3, đường 11, An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 0933186123
Hastag: #nhatoday #luutrungquan #ceoluutrungquan
This topic: Main > WebHome > WikiUsers > LuuTrungQuan
Topic revision: 13 May 2021, LuuTrungQuan
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback