این مشاغل که در فضای مجازی قابلیت انجام و پیاده سازی را دارند، دسترسی به اینترنت معمولی را لازم خواهند داشت و با استفاده از کامپیوتر های خانگی و یا گوشی های هوشمند دیجیتال که امروزه همه مردم ان را دارند قابل انجام خواهد بود. فارغ التحصیلان و افراد دارای تخصص نیز می توانند مطلب مشاغل خانگی فارغ التحصیلان را بخوانند.

مشاغل خانگی پردرآمد برای آقایان

UserForm edit

FirstName mahya
LastName salehi
OrganisationName مشاغل خانگی پردرآمد برای آقایان
OrganisationURL
Profession
Country
State
Address
Location
Telephone
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email
HomePage http://tafahomonline.ir/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86/
Comment
Topic revision: r2 - 19 Apr 2020, MahyaSalehi
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback