MtvinhTam

UserForm edit

FirstName mtvinh
LastName tam
OrganisationName
OrganisationURL
Profession
Country
State
Address
Location
Telephone
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email
HomePage https://mtvinhtam.com/
Comment Công ty môi trường Vĩnh Tâm chuyên cung cấp các sản phẩm vi sinh môi trường, có chuyên môn và kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực xử lý nước thải sinh hoạt, xử lý nước thải ngành cao su, các ngành công nghiệp, y tế và xử lý nước cấp. Vĩnh Tâm cung cấp giải pháp ứng dụng vi sinh, tối ưu hóa hệ thống máy móc thiết bị, cải tạo, tư vấn, xử lý sự cố, giải pháp xử lý chất thải, nước thải bằng phương pháp ứng dụng vi sinh môi trường. #mtvinhtam
This topic: Main > WebHome > WikiUsers > MtvinhTam
Topic revision: 08 Apr 2021, MtvinhTam
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback