Công ty nội thất Phát Bình Minh được thành lập ngày 28 tháng 12 năm 2015. Giấy phép kinh doanh số 0401720301do PĐKKD sở KHĐT Tp.Đà Nẵng cấp. Là doanh nghiệp chuyên thiết kế và thi công nội thất, nhập khẩu phân phối vật liệu trang trí nội thất tường, trần, sàn nhà tại Đà Nẵng
175 Nguyễn Hữu Thọ, Hải Châu, Đà Nẵng
0966625852
https://noithatbinhminh.com.vn/
https://vi-vn.facebook.com/noithatbinhminhdanang/

UserForm edit

FirstName Noi that
LastName binh minh
OrganisationName
OrganisationURL
Profession
Country
State
Address
Location
Telephone
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email
HomePage https://noithatbinhminh.com.vn/
Comment
Topic revision: r2 - 30 May 2020, NoiThatBinhMinh
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback