Công ty thu mua phế liệu giá cao Hương Giang chuyên thu mua các loại phế liệu tận nơi tại Bình Dương, TP HCM, Đồng Nai và cả nước. Thu mua phế liệu đồng, bán phế liệu đồng giá cao, chì, kẽm, tôn cũ, thiếc, gang, mũi khoan, thép gió, hợp kim, bạc phế liệu, phê liệu sắt, inox, thiết bị điện tử, vải,...

địa chỉ : 198 Quốc Lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa Tp Ho Chi Minh

website : http://phelieuhuonggiang.com/

social :

https://diendanmayphotocopy.edu.vn/members/phelieuhuonggiang.4127.html

https://www.digitalocean.com/community/users/phelieuhuonggiang

https://www.dobreprogramy.pl/588741,phelieuhuonggiang,Uzytkownik.html

https://www.domestika.org/es/phelieuhuonggiang

UserForm edit

FirstName phelieu
LastName HuongGiang
OrganisationName
OrganisationURL
Profession
Country
State
Address
Location
Telephone
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email
HomePage
Comment
Topic revision: r2 - 17 Apr 2020, PhelieuHuongGiang
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback