رولیک

رزگردهایی بسیار کاربردی و یکی از تجهیزات کاملا مهمنوار نقاله میباشد که وظیفه حمل و جابجایی محصول و اشیاء را دارد.با اختراع و ساخت این قطعه ،تحولی عظیم در رشد و شکوفایی تمامی صنایع بوجود آمده که تاثیری شگرف در کاهشچشمگیر هزینه هاو بدنبال خود جلوگیری از اتلاف وقت به ارمغان آورده و روند مثبت قابل توجهی از خود برجاگذاشت .همچنین لازم بذکر است که در صنایع و شرکتهای مختلفی از جمله سنگ آهن معادن ذغال سنگ، مواد غذایی دستگاههایکانوایر و ماشین آلات گوناگون یکی از تجهیزات جانبی مهم به شمار می آید.رولرهای ساخته شده این مجموعه تولیدی کاملا استاندارد و با بسته بندی بسیار دقیق و مقاوم میباشند که قابلیت ارسالبه تمامی نقاط کشور و حتی کشورهای همسایه را دارند.محصولات تولیدی این مجموعه شامل ضمانت و گارانتی، بابلبرینگ های درجه یک آسیایی – اروپایی و مقاوم دربرابر غبار،رطوبت و جریان های ناسازگار آب وهوایی می باشد.

UserForm edit

FirstName saed
LastName khosravi
OrganisationName
OrganisationURL
Profession
Country
State
Address
Location
Telephone
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email
HomePage
Comment
Topic revision: r2 - 15 Apr 2020, SaedKhosravi
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback