راهنمای خرید, بررسی و انتخاب انواع مدل دیرگیر کننده بتن

افزودنی‌های بتن امروزه در صنعت ساختمان سازی کاربرد زیادی دارند. افزودنی‌ها موادی شیمیایی هستند که به بتن اضافه می‌شوند. هر یک از افزودنی‌ها با هدف خاصی مورد استفاده قرار می‌گیرند که برخی از آن‌ها عبارتند از:
  • افزودنی‌های روان کننده
  • افزودنی‌های تسریع کننده
  • افزودنی‌های کاهنده آب
  • افزوردنی های هوا زا
  • افزودنی‌های دیرگیر کننده
کاربرد مواد افزودنی شیمیایی بتن حباب هواساز : این نوع افزودنی بتن برای بالا بردن دوام بتن درمقابل یخ بستن و ذوب شدن بتن استفاده می شود. مواد افزودنی بتن حباب ساز برای مقاومت بتن درمقابل پوسته شدن سطح در اثر یخ زدن های مواد شیمیایی بتن می باشد. کاربری دیگر این افزودنی های بتن برای بالا بردن کارایی بتن و نفوذناپذیر شدن بتن و سخت شدن آن می باشد. برای افزایش میزان روانی بتن هم از این نوع مواد افزودنی بتن می توان استفاده کرد. برای ایجاد حالت ارتجاعی یا فنری در بتن، برای کاهش جدا شدگی دانه‌ها و آب انداختن بتن هم از مواد افزودنی بتن هوازا استفاده می شود

زودگیر کننده‌های بتن، موادی با اجزای مختلف هستند که بنا بر نوع کاربری و هدف به کاربردن آن‌ها با هم فرق دارند. هدف کلی از استفاده آن‌ها در صنعت ساخت و ساز افزایش دوام بتن و سازه‌های بتنی می‌باشد. همان طور که می‌دانیم سیمان از مخلوط سیمان پرتلند و آب تهیه می‌شود. سیمان پرتلند سیمانی هیدرولیکی است که از پودر کردن کلینگر تولید می‌شود. در فرایند تهیه و تولید سیمان در صورت اختلال در روند انحلال ذرات در محلول آبی سیمان مطلوب و یکدستی تولید نمی‌شود. برای ممانعت از این مهم به مخلوط سیمان زودگیر کننده بتن را می‌افزایند. این ترکیبات شیمیایی محلول، از سخت و سفت شدن سیمان در مراحل تولید جلوگیری می‌کنند. به علاوه روند تولید این محصول را سرعت می‌بخشند برای همین به عنوان شتاب دهنده بتن نیز از آن‌ها یاد می‌شود.

UserForm edit

FirstName sakhtemoon
LastName sakhtemoon
OrganisationName
OrganisationURL
Profession
Country
State
Address
Location
Telephone
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email
HomePage https://www.sakhtemoon.com/
Comment
Topic revision: r2 - 10 May 2020, SakhtemoonSakhtemoon
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback