tại đây Phương pháp trồng răng sứ cố định còn có tên gọi khác là cầu răng sứ, là phương pháp giúp phục hình răng đã mất. Kỹ thuật làm cầu răng sẽ dựa trên cơ chế sử dụng hai chiếc răng bên cạnh răng đã mất để làm điểm tựa và chụp cầu sứ lên trên. Bác sĩ sẽ phải mài nhỏ 2 răng thật cạnh răng mất để bọc mão làm trụ cầu, giúp khôi phục lại chức năng ăn nhai như răng thật.

UserForm edit

FirstName trongrangsu
LastName thammyident
OrganisationName
OrganisationURL
Profession
Country
State
Address
Location
Telephone
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email
HomePage
Comment
Topic revision: r2 - 07 May 2020, TrongrangsuThammyident0
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback