TruongQTNHKSAAu

UserForm edit

FirstName Truong
LastName QTNHKSAAu
OrganisationName Trường Quản Trị Nhà Hàng Khách Sạn Á Âu
OrganisationURL
Profession
Country Viet Nam
State
Address 259B Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3,
Location Hồ Chí Minh
Telephone 18006148
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email
HomePage https://quantrinhahang.edu.vn
Comment Trường Quản Trị Nhà Hàng Khách Sạn Á Âu xây dựng các khóa học quản trị nhà hàng khách sạn nhằm tạo ra thế hệ nhân sự sáng giá, sở hữu năng lực thạo nghề bậc nhất cho ngành Dịch vụ – Nhà hàng – Khách sạn trong nước và quốc tế. Phương pháp dạy và học tại QTNHKSAAu chú trọng tính ứng dụng thực tiễn, tạo điều kiện cho học viên thực hành nghiệp vụ theo tiêu chuẩn VTOS ở mức cao nhất. Song song đó còn có nhiều hoạt động ngoại khóa như tham quan thực tế, ngày hội việc làm… giúp học viên tiếp xúc nhà tuyển dụng từ sớm.
Topic revision: r2 - 10 Apr 2020, TruongQTNHKSAAu
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback