VieclamMoi

UserForm edit

FirstName vieclam
LastName moi
OrganisationName
OrganisationURL
Profession
Country Viet Nam
State Ho Chi Minh
Address Số 88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Location Ho Chi Minh
Telephone 02866767571
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email vieclammoi@hotmail.com
HomePage https://fastwinner.vn/viec-lam-tieng-trung
Comment Fast winner là website nằm trong top 5 nhà tuyển dụng việc làm tiếng trung trực tuyến tại Việt Nam nói chung và tìm việc tiếng trung tại hải phòng và hướng đến mục tiêu trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ tuyển dụng việc làm tiếng trung trực tuyến số 1 trong thời gian tới; trở thành một sàn nghề nghiệp dễ sử dụng, truy cập và là một địa chỉ không thể thiếu cho thị trường lao động Việt Nam.
• Địa chỉ: Số 88 Đường Bàu Cát 3, P.14, Q.Tân Bình, Tphcm.
• Số Điện Thoại: 028.6676.7571
• Email: hotro@fastwinner.com.vn

Topic revision: r2 - 21 Feb 2020, VieclamMoi
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback